བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་གའི་སྐོར།
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
ཁྱོད་ཀྱི་གནས། གཙོ་ངོས། > བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་གའི་སྐོར།
 
རིཊ་ཀྱི་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་གའི་སྐོར།
  བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་ནི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་དང་དབྱངས་ཅན་མ་ལས་སྒྲུབ་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་དྲ་རྒྱ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་གཙོ་བོ་རིན་མེད་ངང་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་གནས་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།
  བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་གའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་ཡིག་དེ་དེང་རབས་ཆ་འཕྲིན་ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་བརྡལ་གཏོང་ཆེད་ཡིན་ལ། བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་དང་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ཡང་ཡིན། མ་གཞི་དེ་ནི་ང་ཚོས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་ཕུལ་བའི་ལག་སྐྱེས་དཀྱུས་མ་ཞིག་རེད་འདུག
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.