L
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
བབས་གནས། གཙོ་ངོས། - L
 
རིཊ་དབྱེ་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
L
LeapFTP
03-20
FTP དེ་ནི་དྲ་རྒྱ་བཟོ་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལག་ཆ་གཅིག་ཡིན་ལ།  དེས་FTP, FXP, FTP/SSL, SFTP/SSH དང་ HTTP/HTTPS སོགས་དྲ་ཐོག་ན
སྐད་རིཊ།རྒྱ་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།ཚོང་དོན། ཐོབ་སྐར།
གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.