ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
བབས་གནས། གཙོ་ངོས། - ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
 
རིཊ་དབྱེ་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
ཁ་པར་མཉེན་ཆས།
ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས།
10-08
བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་མཉེན་ཆས། ༼App Store༽ ནང་ནང་ BDRC Lib ཞེས་གཏགས་ན་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། དེའི་ནང
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཤེས་རབ་ལོ་ཐོ།
09-08
“Tibetan Calendar” is a combination of traditional Tibetan and mobile Internet platform products, on the basis of Tibetan edition piece, under the premise of providing detailed conveniently Tib
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨན་གྲོལ་གཏག་ཆས།
07-04
ཨན་གྲོལ་མ་ལག་གི་བོད་ཡིག་གཏག་ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཡིག་སྒྱུར་ཅུས་ནས་སྐྲུན་པ་ཞིག་གོ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨེ་མ་ཧོ་ལོ་ཙཱ།
05-14
༼ ཨེ་མ་ཧོ་ལོ་ཙཱ ༽ནི་ཨེ་མ་ཧོ་ཚན་རྩལ་གྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་རིན་མེད་ཀྱི་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
རྩ་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས།
04-16
བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་རྩ་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བེད་སྤྱོད་མཉེན་ཆས།
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨན་གྲོལ་རྒྱ་བོད་མ་ལག
04-08
ཞོན་ཧྥེ་ཚང་ཟེར་བས་བཟོས་བའི་བོད་རྒྱ་མ་ལག་ཟེར་བའོ།
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨན་ཏྲོ་མ་ལག་ཀྱི་ཟིན་བྲིས།
10-01
ཨན་ཏྲོ་མ་ལག་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་བོད་ཡིག་དཔར་མ་ཡིན་པས་སྤྱོད་བདེ་ལ། ཡི་གེ་པར་རིས་ར
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བློ་བཟང་ཚན་རྩལ།
09-05
གཉེན་ཆས་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་དང་སློབ་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།  དྲ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།  བོད་རྒྱ་ཡིག་བསྒྱུར་ཆས
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
01-12
སྤྱི་ཟླ་12ཚེས་18ཉིན་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དེ་ App Store ནང་དུ་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ།
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
དབྱངས་ཅན་མའི་དྲ་ཀློག
01-12
དེ་ནི་ཀློག་བདེ་བའི་ཕྱིར་ངེད་ལས་ཤག་ནས་སྐྲུན་པའི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཡིན་ལ། གཙོ་བོ་དབྱངས་ཅན་མ་བོད་ཡི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
དྲ་བདག་ལས་ཤག
07-12
དེ་ནི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་གས་བཟོས་བའི་དྲ་བདག་ལས་ཤག་ཟེར་བའི་ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཡིན་ལ། མི་འགྱངས་བར་ཀུ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས།
06-19
དེ་ནི་ཨན་གྲོལ་མ་ལག་ཏུ་བཀོལ་དགོས་བའི་བོད་ཡིག་གི་དག་ཡིགན་གསར་བསྒྲིགས་བགྱི་བ་ཅིག་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་གར་ད
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
Androidཡིག་མཛོད་ལེགས་ཤོས།
05-15
ཨན་དྲོ་མ་ལག་གྲངས་ཚད་༤་༡མ་སླེབས་པའི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་གི་བརྩེགས་ཡིག་སོགས་སྤྱིར་ཡང་དག་པར་འཆར་ཐུབ་པའི་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨན་དྲོ་བོད་ཡིག་གཏག་ཆས།
04-21
ཨན་དྲོ་ཁ་པར་གྱི་བོད་ཡིག་གཏག་ཆས་འདི། བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་མ་བཟོས་པའི་ཁ་པར་ནང་དུའང་ཡང་དག་པར་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།རིན་མེད། ཐོབ་སྐར།
རྩམ་པ།
02-10
རྩམ་པ་མཉེན་ཆས་བརྗེ་འགྱུར།
རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤུགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་རྩམ་པ་མཉེན་ཆས་ད་གཟ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག
02-10
༼བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག༽ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་ནང་ལ་དེང་རབས་ངེད་ཅག་བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོས་བརྩམས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཡ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།
12-15
དེ་ནི་བོད་འགྱུར་དུ་བཟོས་བའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཅེས་བའི་Androidཁ་པར་གྱི་རྩེད་ཆས་ཅིག་ཡིན་འདུག
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
སློབ་ཆེན་པ།
09-12
མཛའ་ཤིང་བརྩེ་བའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་པ། ཡང་ན་རྩོམ་པོ་རྣམས་པ། སློབ་ཆེན་པ་ཞེས་པའི་ཁ་པར་མཉེན་ཆས་འདི་ཟླ་༤བའི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཁ་པར་དབུ་མེད་ཡིག་མཛོད་ཁག
07-09
ཉིན་འདི་གར་ཚོད་ལྟའི་ཚུལ་དུ་Androidཨན་དྲོར་ཁ་པར་དག་ཏུ་ཆེད་སྤྱོད་ཡིག་གཟུགས་འགའ་བཟོས་ཡོད། འདི་དག་ནི་དེ་ས
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
Didiསྐད་འཕྲིན་ཕབ་ལེན།
05-27
དེ་ནི་ཉེན་ལམ་རྒྱུག་ཆེ་རུ་འགྲོ་གྱིན་པའི་ཨ་རའི་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཡིན་ཟེར། དེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.