བོད་ཡིག་པར་སྐྲུན་ལག་ཆ།
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
བབས་གནས། གཙོ་ངོས། - བོད་ཡིག་པར་སྐྲུན་ལག་ཆ།
 
རིཊ་དབྱེ་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
བོད་ཡིག་པར་སྐྲུན་ལག་ཆ།
Ms Office ཡིག་ཆས།
07-06
གསལ་བཤད། འདི་ནི་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་སྤྱོད་རུང་བའི་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་གཞུང་སྒྲུབ་མཉེན་ཆས་ཡིན་ལ། ནང་དུWord、E
སྐད་རིཊ།རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད། རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཧྥང་ཀྲིན་བོད་ཡིག
03-20
དེ་ནི་བོད་ཡིག་དཔེ་ཆ་ཧྥང་ཀྲིན་ནས་པར་འདེབ་བྱེད་ཆས་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ནི། རྒྱའ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
PechaMakerཆོས་དཔེ་སྒྲིག་སྦྱོར།
09-08
སམ་བྷོ་ཊ་བོད་ཡིག་ཆོས་དཔེ་སྒྲིག་སྦྱོར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཏེ། མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ཆོས་དཔེ་ཆེ་ཆ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
office 2007རམ་འདེག
01-18
office 2007ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་ངོས་འཛིན་ཆས།
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
རྫོང་གསར་བོད་ཡིག་པར་སྒྲིག་ལག་ཆས།
12-01
དེ་ནི་བོད་ཡིག་དཔེ་ཆ་སོགས་པར་འདེབ་སྐབས་སུ་པར་གཞི་སྒྲིག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་ཆེད་དུ་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
པད་དཀར་ཆོས་དཔེ་པར་གཞི།
12-01
དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དཔེ་word ནས་པར་དུས་སྤྱོད་པའི་ན་རིང་དང་ན་ཐུང་སོགས་ཀྱི་པར་གཞི་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་ཆེད་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཧྥང་ཀྲིན་ཧྥས་ཐིན།
11-29
དེ་ནི་བོད་ཡིག་པར་སྐྲན་དུ་མེད་མི་རུང་བའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན་དེ། ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ནི་དེ་ནི་རིན་མེད་ངང་མ་ཡ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཆོས་དཔེ་wordཔར་གཞི།
11-28
དེ་ནི་wordལམ་ནས་བོད་ཡིག་ཆོས་དཔའི་ན་རིང་དང་སན་ཐུང་གཉིས་ཀྱི་པར་དཔེའི་གཞི་མ་ཞིག་རེད།  དེ་ལའང་ཆེད་དུ་གསལ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་Office
11-28
དེ་ནི་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ཁུངས་མ་ཐོན་གོང་གི་བོད་ཡིག་གི་Office ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་བོད་ལྗོངས་སློབ་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཧྥང་ཀྲིན་ཧྲུའུ་པན།
11-26
དེ་ནི་ཅུང་སྔ་བའི་ཧྥང་ཀྲིན་ཧྲུའུ་པན་ཅིག་རེད་ལ་དེས་ཡང་བོད་ཡིག་གི་པར་འདེབ་ལ་རམ་འདེག་ཅུང་ཟད་ཐུབ་ཡང་དེ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་ocr
11-25
དེ་ཡང་བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་པར་སྐྲུན་གྱི་ཡི་གཟུགས་སོགས་མཉེན་ཆས་འདིར་བསྟེན་ན"དོན་ཡོན་"(TIBETBT)ཡིག་གཟུགས་ཅན་གྱི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.